Welkom op de website van VVV Tzummarum, de Vereniging voor Volksvermaken uit Tzummarum...

It wie een boppeslach

Het wie in boppeslach !!

Wat hawwe wy in geweldiche iepening fan ús VvV jubileumjier hawn. It wie yn ien wurd Super! Op sneon 16 maart de jeugdleden fuort te bowlen en te iten. Sommige kamen sels mei in moaie medailje om de nekke thús. En op snein 17 maart mochten wy omtrint 150 gasten wolkom hiete yn de kantine fan de Harnehal. Mei inoar hawwe wy der in âlderwetsk geselliche middei / jûn fan makke. Het is zoals  wol matinee! Wy hawwe in soad kompliminten hawn en positive lûden heart en der dogge jo it foar. In bysûnder wurd fan tank oan de frijwilligers fan Tjedmar Hiem is hjir wol op syn plak. Underwilens riede wy ús ta op de Ladies Night fan 12 april.

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Nieuws
  • Lees 462 keer

terug naar boven